Pravna dolo?ila

Sprejemanje pogojev uporabe

Za uporabo spletne strani "www.buygucci.com" veljajo pogoji uporabe, ki tvorijo pravno razmerje med vami in Ipsos SA ("Ipsos"), ter njegovimi h?erinskimi dru?bami. Z nadaljnjo uporabo spletne strani potrjujete, da ste prebrali, razumeli in se strinjate s pogoji uporabe, ter vsemi veljavnimi zakoni in predpisi na strani. Prosim, da pred pregledovanjem spletne strani preverite pogoje uporabe. ?e se s pogoji uporabe spletne strani ne strinjate, prosimo zapustite spletno stran.

Pogoji uporabe spletne strani se lahko ob?asno spreminjajo. O vseh spremembah boste obve??eni na na?i spletni strani, vi pa prevzemate odgovornost, za redno preverjanje spletne strani in pogojev uporabe. Navedeni datum na spletni strani ozna?uje zadnjo posodobitev pogojev uporabe. Vse spremembe pogojev uporabe pri?nejo veljati 3 dni po objavljenem datumu na spletni strani. ?e se s spremenjenimi pogoji uporabe ne strinjate, spletne strani ne smete uporabljati po datumu za?etka veljavnosti sprememb.

Dru?be v Ipsos skupini imajo lastna pravna pravila obstoja in so neodvisne pravne osebe. V nadaljevanju in na spletni strani so izrazi Ipsos, skupina oziroma mi/nas uporabljeni za imenovanje vseh dru?b v Ipsos skupini ali v primerih, ko identificiranje posamezne dru?be v skupini ni potrebna.

Dovoljenje za uporabo dokumentov

Vse objavljene raziskave na spletni strani veljajo za javno dostopne in se lahko uporabljajo v celoti ali delno, vendar le ob ustrezno navedenem viru, t.j. dru?bi Ipsos, ki je raziskavo izvedla. Organizacije, pri katerih je mogo?e in je primerno, morajo navesti datum objave, naro?nika raziskave, metodologijo in povezavo do Ipsos spletne strani, preko katere je mo? dostopati do podatkov. Ipsos ni odgovoren za? uporabo ali interpretacijo ugotovitev narejenih s strani tretjih oseb; V primeru, da je uporaba in interpretacija podatkov neprimerna, neustrezna, ?aljiva, zavajajo?a ali reproducirana v komercialne namene, lahko Ipsos pravno ukrepa in/ali sprejme ukrepe javnih popravkov.

Zunanje strani in povezave

Spletna stran lahko vsebuje povezave in kazalnike na druge spletne strani, ki so v lasti ali jih upravlja tretja oseba, in druge osebe ("zunanje strani"). Ipsos ni odgovoren za "zunanje strani", vklju?no z njihovo dosegljivostjo in njihovo politiko varovanja zasebnih podatkov. Ipsos tudi ne nadzoruje njihovih vsebin, vklju?no s spletnim oddajanjem ali drugimi oblikami prenosa iz drugih zunanjih strani. V primeru pomislekov glede povezav ali vsebin, ki se nahajajo na zunanjih straneh, se obrnite na skrbnika zunanje spletne strani. Ipsos na svoji spletni strani dovoljuje nekatere povezave tretjih oseb, ob pogoju, da je Ipsos predhodno obve??en in ne oporeka objavi. Ipsos si pridr?uje pravico do enostranskega preklica privolitve, ki ga je kadarkoli dal kateri koli povezavi, vklju?no s povezavami na doma?i strani. Zunanje spletne strani so vam posredovane le kot priro?ne povezave. Katerakoli povezava ali kazalec na spletni strani ne namiguje na podporo zunanjih spletnih strani. Ipsos ne daje nikakr?nih izrecnih ali implicitnih zagotovil, garancij ali pogojev, v zvezi s katerim koli izdelkom ali storitvijo ali informacijami prejetimi iz zunanjih spletnih strani.

Avtorske pravice in blagovna znamka

Vsebina na spletni strani, kot je oblika, besedilo, grafika, slike, logotipi, gumbi, ikone, vmesniki, zvo?ni in video posnetki, ter njihova izbira in ureditev, je izklju?no last Ipsosa oziroma njegovih ponudnikov vsebin. Celotna vsebina je za??itena s francoskimi in mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah. Prav tako je tudi v lasti Ipsosa in njegovih dobaviteljev, vsa programska oprema, ki se uporablja na spletnem mestu. Vsa oprema je za??itena s francoskimi in mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah, ter drugimi veljavnimi zakoni in pogodbami. Uporabniki na spletni strani Ipsos ne smejo objavljati / posredovati nikakr?nih informacij, ki kr?ijo avtorske ali druge intelektualne pravice drugih oseb.

Brez predhodnega pisnega dovoljenja iz na?e spletne strani ne smete uporabljati, prena?ati, nalagati, kopirati, tiskati, prikazovati, izvajati, reproducirati, ponovno objaviti, licencirati, objavljati, posredovati ali deliti nikakr?nih informacij, bodisi v celoti ali le deloma.

Vse blagovne, storitvene znamke in poimenovanja, ki se uporabljajo na spletni strani (enotno imenovane ?Znamke?) so izklju?no last Ipsosa. Znamke se ne smejo uporabljati v povezavi z drugimi produkti ali storitvami, ki niso v lasti Ipsosa, ter bi lahko bili razlog za zmedo med kupci ali bi na kakr?en koli na?in omade?evali ali diskreditirali Ipsos.

Pravna izjava o odrekanju in omejitvi odgovornosti

?eprav si Ipsos na svoji spletni strani prizadeva ohranjati informacije, gradivo in postopke, kar se da a?urne, popolne in to?ne, ne zastopamo ali jam?imo za nobeno navedbo ali informacijo, programsko opremo, funkcijo, proces in drugo objavljeno vsebino na spletni strani. Ipsos ne jam?i, da bo dostop do spletne strani nemoten, brez napak ali brez virusov oziroma drugih ?kodljivih kod. Dokumente, informacije in grafike objavljene na spletni strani lahko vklju?ujejo tehni?ne napake. Ipsos ne sme biti povezan z nobeno napako ali pomanjkljivostjo na strani, vklju?no z vsemi ponujenimi storitvami na spletni strani. Informacije v tem dokumentu se lahko brez predhodnega obve??anja in ne glede na razlog, kadarkoli spremenijo, odstranijo ali posodobijo. Vsi materiali in informacije na tej strani so namenjene le v informativne namene. Vse dostopne, prenesene ali kako druga?e pridobljene vsebine uporabljene na ali preko spletne strani, se uporabljajo na lastno odgovornost in tveganje. Ipsos ne prevzema nikakr?ne odgovornosti za ?kodo na va?em ra?unalni?kem sistemu ali izgubo podatkov, ki je posledica prenosa ali uporabe vsebin. Vi prevzemate celotno tveganje, da se zana?ate na navedene informacije. Vse informacije so vam posredovane pod pogojem, da vi ali druge osebe, ki prejmejo te informacije, sami presodite namen kakr?ne koli uporabe teh informacij. Ipsos v najve?jem zakonitem obsegu zavra?a vse izrecne ali implicitne prikaze in jamstva v zvezi s tak?nimi informacijami, storitvami, izdelki, programsko opremo in gradivi, vklju?no, vendar ne omejeno z jamstvom na prodajo, ustreznostjo za dolo?en namen, naziv, nekr?enje, odsotnost ra?unalni?kih virusov ali druge ?kodljive kode, ter implicitnimi jamstvi, ki izhajajo iz trgovanja, uporabe, zaupanja ali trgovinske prakse.

Ipsos v nobenem primeru ne bo odgovoren za direktno, indirektno, izredno, ekstremno, eksemplari?no, naklju?no ali posledi?no ?kodo oziroma kakr?no koli drugo ?kodo. Ipsos in njegovi zastopniki, delni?arji, zaposleni in sodelavci ne bodo imeli nobenih obveznosti ali odgovornosti do vas ali do drugih oseb, zaradi izgube dobi?ka, posla oziroma zaradi naklju?ne, izredne ali posledi?ne ?kode, bodisi na podlagi pogodbe, ?kodnega dejanja (vklju?no z malomarnostjo) ali katero koli drugo obliko dejanja. Tudi v primeru, ?e je bil Ipsos ali drugo h?erinsko podjetje opozorjeno na mo?nost nastanka ?kode, bodisi v primeru pogodbenega dejanja, malomarnosti, ali druge oblike, ki nastaja v zunanji ali notranji povezavi uporabe ali nezmo?nosti uporabe informacij, storitev, produktov, programske opreme in gradiva, ki je na voljo na spletni strani. Proti Ipsosu ali njegovi h?erinski dru?bi se ne sme vlo?iti nobena to?ba ali sodni postopek, v zvezi s katero koli prito?bo ali sporom, ki izhaja iz uporabe spletne strani ali z njo povezanih informacij.

Navedenih informacij se ne sme interpretirati kot priporo?ila za uporabo kakr?nih koli informacij, izdelkov, postopkov, opreme ali za formulacijo sporov v povezavi s katerim koli patentom, avtorsko pravico ali blagovno znamko. Ipsos in njegove h?erinske dru?be ne dajejo izrecnih ali implicitnih zagotovil ali jamstev, da uporaba teh informacij ne bo kr?ila nobenih patentov, avtorskih pravic ali blagovnih znamk. Ipsos kategori?no zavra?a kakr?no koli razlago strani, ki posnema vsebino spletne strani ali katerekoli spletno stran h?erinskih dru?b, s ponujanjem nakupov ali napeljevanju k nakupu delnic ali drugih vrednostnih papirjev, ki so ali niso na Ipsos-ovem seznamu ali seznamu katerekoli posredne ali neposredne h?erinske dru?be.

Prav tako tudi potrjujete in se strinjate, da je delovanje spletne strani odvisno od pravilnega in u?inkovitega delovanja spletne strani, druge opreme in storitev tretjih oseb, ter da za njihovo delovanje ne bomo v nobenem primeru jam?ili in odgovarjali.?

Povrnitev stro?kov / zavarovanje

Strinjate se s povrnitvijo vseh stro?kov Ipsosu, ter njegovim sodelavcem, direktorjem, zaposlenim in zastopnikom od in proti vsem terjatvam, bremenitvam, ?kodam, izgubam ali stro?kom, vklju?no z odvetni?kimi pla?ili in stro?ki, ki so nastali zaradi kr?itve teh pogojev uporabe ali neupo?tevanja oziroma kr?itve pravic tretjih oseb, vklju?no s pravicami intelektualne narave (intelektualnimi pravicami).

Zbiranje informacij

Ob pregledovanju spletne se lahko nekatere va?e uporabni?ke informacije zbirajo aktivno (ime, elektronski naslov) in pasivno (ga niste aktivno posredovali), kot npr. vrsta brskalnika, domena, IP naslov in dol?ina uporabni?ke seje z uporabo razli?nih tehnologij in sredstev, npr. naslov spletnega protokola, pi?kotki, spletne oznake in zbiranje navigacijskih podatkov, ki so izklju?no namenjeni izbolj?anju spletne strani. Nobene zbrane informacije se ne posredujejo tretjim osebam v ogla?evalske ali druge namene. Informacije se lahko delijo le z Ipsos-ovimi izvajalci, ki pomagajo pri programiranju, ter tehni?nih vidikih gostovanja in delovanja spletne strani. Prenosi na to spletno stran in iz nje morda niso zaupni, zato jih lahko preberejo ali prestre?ejo tudi drugi. V skladu z zakonom iz dne 6. januarja 1978, o informatiki in svobodi (loi Informatique et Liberté z dne 6. januarja 1978) in vsemi veljavnimi evropskimi predpisi, imate pravico do dostopa, spreminjanja, popravljanja ali brisanja osebnih podatkov, ki smo jih morda zbrali (34. ?len zakona z dne 6. januarja 1978). Za uveljavitev te pravice se obrnite na office.slovenia@ipsos.com.

Opozorilni dejavniki, ki lahko vplivajo na nadaljnje rezultate

Dokumenti na spletni strani lahko vsebujejo v prihodnost usmerjene izjave Ipsos skupine glede finan?nega stanja, rezultatov poslovanja, poslovanja, strategij in na?rtov. Zlasti v primeru ko izjave vsebujejo besedi " pri?akovati ", " predvidevati " in druge podobne izraze, ter izjave glede ciljev upravljanja, pri?akovanih ali na?rtovanih rezultatov, trendov v rezultatih poslovanja ali dobi?kov. Tovrstne izjave temeljijo na ?tevilnih predpostavkah, ki se lahko izka?ejo za neto?ne, saj so odvisne od razli?nih dejavnikom, vklju?no s spremembami v predpisih ali tehnologijah, valutnih nihanjih in nihanjih obrestnih mer, ter ?tevilnih gospodarskih in poslovnih pogojev. Vsa na?a letna poro?ila in drugi dokumenti so vlo?eni pri Autorité des Marchés Financiers, ter vsebujejo vse podrobnosti v zvezi s predpostavkami in tveganji.

Skupina ne prevzema nikakr?nih obveznosti do javne posodobitve napovedanih izjav, bodisi kot rezultat novih informacij, prihodnjih dogodkov ali ?esa drugega. Nadaljnje informacije o dejavnikih, ki bi lahko vplivale na finan?ne rezultate dru?be, so na voljo v dokumentih, ki so bili vlo?eni pri Autorité des Marchés Financiers.

Spletno ravnanje

Prepovedano je kakr?no koli omejevanje ali oviranje drugih oseb do uporabe ali u?ivanja v spletni strani. Sogla?ate, da boste spletno stran uporabljali samo za zakonite namene in v skladu s to prepovedjo. Prav tako tudi sogla?ate, da na spletni strani ne boste objavljali ali posredovali nezakonitih, ?kodljivih, grozilnih, ?aljivih, nadlegovalnih, obrekljivih, vulgarnih, odvratnih, spolno eksplicitnih, sovra?nih, rasnih, eti?nih ali drugih spornih gradiv. Vklju?no, a ne omejeno samo na to, ?z gradivom, ki spodbuja izvajanje kaznivih dejanj, pove?uje civilno odgovornost ali kako druga?e kr?i lokalno, dr?avno, nacionalno ali mednarodno pravo.

Prekinitev uporabe

Ipsos lahko brez predhodnega obvestila omeji ali prekine va? dostop do celotne spletne strani ali posameznega dela spletne strani. To lahko naredi na podlagi kakr?nega koli dejanja, za katerega meni (po lastni presoji), da je kr?il katerokoli veljavno zakonodajo, pogoje uporabe ali je bil ?kodljiv za interese drugega uporabnika, tretjo osebo, trgovca, sponzorja/podpornika, dajalca licence, ponudnika storitev ali spletno stran.

Odstopna izjava in odpoved

Neizpolnjevanje ali uveljavljanje pravic in dolo?b Ipsos-a v teh pogojih uporabe, ne pomeni odpovedi tak?nih pravic ali dolo?b. V primeru, da kateri del ali dolo?ba ni izvr?ljiva, se lahko, za zagotavljanje pravne veljavnosti in izvr?ljivosti pogojev uporabe, ta del ali dolo?ba spremeni. Odstop ali odpoved ne smeta vplivati na pravice in dolo?be.

Pravo

Pogoji uporabe in kakr?nikoli spori ali prito?be, ki izhajajo iz teh pogojev uporabe oziroma njene vsebine (vklju?no z ne-pogodbenimi spori ali prito?bami) so predmet francoske zakonodaje in pristojnosti pari?kega sodi??a.

Kako nas kontaktirati

V primeru vpra?anj, pripomb glede opisanih pogojev uporabe, vas prosimo, da nas kontaktirate ali nam pi?ete na: office.slovenia@ipsos.com.

Ipsos

Société Anonyme (Francoska delni?ka dru?ba) z upravnim odborom
Osnovni kapital: 11.334.058,75 EUR
Dru?ba je uvr??ena v pari?ki register trgovanja in gospodarstva pod naslednjo ?tevilko: 304 555 634 RCS Paris (?ifra APE 7010 Z – dejavnosti holdinga)

35 rue du Val de Marne

75013 Paris
Francija
(+33) 1 41 98 90 00
?

Odgovorni zalo?nik:

Ipsos
35 rue du Val de Marne
75013 Paris
Francija

Spletno gostovanje

Acquia
53 State Street
Boston MA 02109
ZDA

Tel: (+1) 888-922-7842