Prevzemanje odgovornosti

Ipsosov pristop k dru?beni odgovornosti vsebuje tri klju?ne elemente - socialni, dru?beni in okoljski. Vsi ti elementi nam ne nudijo le vpogleda v primerjavo uspe?nosti po svetu, temve? so tudi osnova pri izbolj?avah.

Predanost dru?beni odgovornosti kjer poslujemo | Ipsos Fundacija
Politi?no okolje | Prostovoljstvo zaposlenih

Predanost dru?beni odgovornosti kjer poslujemo

Ipsos_logo-united-nations-global-compact

Ipsos je bilo prvo raziskovalno podjetje na svetu, ki je podpisalo UN Global Compact.

Od leta 2008 se je skupina v UN Global Compact zavezala k upo?tevanju desetih univerzalnih na?el o ?lovekovih pravicah, delu, okolju in boju proti korupciji. Orodje za upravljanje politike dru?bene odgovornosti vklju?uje??Green Book?, Ipsos-ov kodeks strokovnega izvajanja in ?Knjigo politik ter postopkov?, dopolnjeno s postopkom prijavljanja nepravilnosti.??

Program je bil ustanovljen leta 2008 s tremi glavnimi na?eli:

  • Upo?tevanje desetih na?el globalnega dogovora Zdru?enih narodov;
  • Zmanj?evanje okoljskega odtisa;
  • Pove?evanje socialnega vpliva z ustanovitvijo Ipsos fundacije, za izobra?evanje socialno ogro?enih otrok in mladine po svetu.

Ipsos-Green-Book

Ipsos-ov kodeks strokovnega izvajanja

Prenesi Ipsos ?Green Book?


Ipsos Fundacija

Ipsos-taking-responsibility-foundation

Ipsos se v okviru fundacije zavzema za ve?jo dostopnost izobra?evanja. Leta 2014 je skupina z donacijo pol milijona evrov ustanovila Ipsos Fundacijo za ve?ji socialni vpliv. Naloga fundacije je izvajanje izobra?evalnih programov za socialno ogro?ene otroke in mladino po vsem svetu.

Ipsos Fundacijo trenutno podpira 10 neprofitnih organizacij, ki so v glavnem namenjene obnavljanje ?ol, podporo otrok in dru?in v stiski, zahtevne zdravstvene, socialne in gospodarske situacije.


Politi?no okolje

Ipsos-tatking-responsibility-political-environment

Kot mednarodno podjetje, Ipsosova strategija rasti upo?teva ekolo?ki in okoljski vpliv poslovnih dejavnosti.

Ipsos je v mnogih dr?avah vzpostavil okoljsko politiko za ozave??anje svojih timov k zmanj?evanju odpadkov, porabe energije in ogljikovega odtisa.

CSR 2016


Prostovoljstvo zaposlenih

Ipsos-taking-responsibility-employee-volunteering

V Ipsosu se osredoto?amo na zmanj?evanje vpliva na okolje in prispevamo k lokalni skupnosti. Na vseh glavnih lokacijah imamo ?ir?i svetovni odbor (sestavljajo ga prostovoljci), ki spodbuja lokalno delovanje ter komunicira na?e zunanje in notranje dejavnosti.

Dru?beno ozave??ene dejavnosti po svetu: 51 dr?av je v letu 2015 razvilo dobrodelne* dejavnosti.

*Vir: “Taking Responsibility” - letna, spletna raziskava vodilnih zaposlenih iz 73 dr?av, ki predstavljajo 92% poslovanja Ipsos-a.?
037.1-RCA-Kenya princess-reema-launches-historic-breast-cancer-awareness-campaign-for-saudi-women

Od leta 2008 Ipsos v Keniji podpira raziskovalne klube Afrike (RCA), z namenom predstaviti raziskovanje in javnomnenjsko raziskovanje srednje?olcem.

Prepre?evanje in zdravljenje raka v Savdski Arabiji. Ipsos v Savdski Arabiji podpira kampanjo za prepre?evanje in zdravljenje raka na dojkah. S kampanjo so pri?eli ?lani kraljeve dru?ine.